Powrót do strony głównej "Walka i Pamięć" Opinia o monografii Krzysztofa Sikory


Opinia o monografii Krzysztofa Sikory

Walka i Pamięć :   Warszawa 2008 , Wydanie I

 

W czasach pokoju patriotyzm tanieje. Pojawia się wielu pseudopatriotów i kombatantów medialnych. W czasach wojny i zagrożenia bytu narodowego za patriotyzm trzeba płacić najwyższą cenę jaką jest przelana krew , tortury, a najbardziej zasłużonymi patriotami są Ci, którzy oddali życie za Ojczyznę. Monografię Krzysztofa Sikory : "Walka i Pamięć" przeczytałem z dużą uwagą i zainteresowaniem. Książka ta posiada wszystkie walory poważnej rozprawy naukowej z pogranicza historii i wychowania patriotycznego. Świadczy o solidnym opanowaniu przez Autora warsztatu badań naukowych opartych na bogatej dokumentacji faktograficznej, a także sztuki pisarstwa historiograficznego.   

Studium monograficzne historii I Batalionu " Barbara" 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej stanowi jedną z nielicznych tak dobrze udokumentowanych rozpraw poświęconych Polsce Walczącej i Operacji "Burza" Polskiego Państwa Podziemnego na stosukowo dużym jednorodnym geograficznie obszarze Ziemi Tarnowskiej.

Budzi podziw i uznanie głębokie osobiste zaangażowanie Autora, wychowanka Harcerstwa "Szarych Szeregów" Ziemi Tarnowskiej, w tym szczególnie ogrom pracy polegającej na dotarciu do wszystkich dostępnych źródeł archiwalnych zarówno terenowych, krajowych jak i zagranicznych , nieodzownych do napisania tego dzieła.

Autor dotarł i zebrał wyczerpujące informacje o wszystkich miejscach walk Batalionu "Barbara", żywo opisał ich przebieg w oparciu o wywiady przeprowadzone z ich uczestnikami i świadkami, pozostawionych przez nich pamiątkach, a także miejscach pamięci, oraz wielu cmentarzach, mogiłach, tablicach z inskrypcjami i obeliskach upamiętniających bohaterskie czyny Partyzantów na Ziemi Tarnowskiej, Bardzo aktualne są słowa przysięgi składane z okazji wręczania chorągwi 16 PP: Przysięgniemy, że pułk nasz w czasie pokoju będzie kuźnią charakterów, szkołą woli i czynów a w chwili gdy dobro Ojczyzny tego wymagać będzie, stanie się tarczą Rzeczypospolitej. Przysięgniemy, że żołnierze 16pułku piechoty zawsze będą godnymi następcami swych poprzedników, którzy dali w ofierze Ojczyźnie nie tylko swój trud żołnierski i rany, lecz także to co obok honoru żołnierskiego mieli najdroższego - swe życie. (Sikora, 2008,s. 198). Słowa te świadczą o głębokich walorach wychowawczych całej rozprawy.

Praca ta nosi charakter przewodnika historii II Wojny Światowej. Stanowi odmitologizowane , obiektywne świadectwo oparte na faktach, które znajdują potwierdzenie na rozległym terenie Ziemi Tarnowskiej. Badania terenowe dotyczą, żywych ludzi, przeważnie Synów tej Ziemi, którzy tak wiele wycierpieli i poświęcili dla swej Małej Ojczyzny.

Dlatego książka ta powinna znaleźć się we wszystkich szkołach woj. małopolskiego, i nie tylko, jako podręcznik z wychowania patriotycznego dla młodzieży szkolnej, dla nauczycieli " wychowawców oraz harcerzy i ich instruktorów.

Pracę oceniam bardzo wysoko i składam szczere gratulacje Autorowi, Panu Krzysztofowi Sikorze.

Kraków, 16 luty 2009r.

Prof. dr hab. Józef Kuźma