Starszy strzelec Wiktor Grygiel

urodził się 22 grudnia 1919 roku w Mijaczowie, powiat Zawiercie. Edukację szkolną rozpoczął w prywatnej szkole właścicieli Fabryki Papieru Rodziny Steinhagenów, w której pracował jego Ojciec.

W 1929 roku, cała rodzina przeprowadziła się do Świerczkowa (dziś to dzielnica Tarnowa- Mościce). Tu młody Wiktor kontynuował naukę w 5-cio klasowej szkole powszechnej. Od września 1930 roku uczęszczał do I Gimnazjum im. K. Brodzińskiego, w Tarnowie, w którym ukończył 7 klas. W 1938r. zdał maturę w tarnowskim Gimnazjum matematyczno-przyrodniczym im. Adama Mickiewicza. W1931 roku wstąpił do I drużyny harcerskiej im. Mohorta w Tarnowie, co rozpoczęło Jego wieloletnią przygodę z harcerstwem, w którym przeszedł kolejne stopnie wtajemniczenia harcerskiego, prowadząc wiele obozów harcerskich, szczególnie w hufcu w Mościcach.

W listopadzie 1938 roku rozpoczął pracę zawodową w Laboratorium Badawczym Państwowej Fabryki Zakładów Azotowych w Mościcach.

Praktycznie niebawem po wybuchu II wojny światowej i rozpoczęciu okupacji niemieckiej włączył się w nurt działalności konspiracyjnej w mościckim hufcu ZHP – Szarych Szeregów. Tam też wstąpił do AK, gdzie został zaprzysiężony i przyjął pseudonim „Kiw”. Wraz z druhami z Szarych Szeregów uczestniczył w pracach konspiracyjnej placówki AK o kryptonimie „Monika” obejmującej rejon Mościc. Była to najliczniejsza placówka tarnowskiego obwodu AK. Pomimo okupacji hitlerowskiej, oprócz aktywności zawodowej i pracy konspiracyjnej odbył dwuletnie (1941-1942) zawodowe szkolenie laborantów, które zakończył egzaminem z wynikiem celującym. Jego zamiłowanie do nauki i predyspozycje sprzyjały rozwijaniu wiedzy technicznej co miało wpływ na późniejszą edukację zawodową.

Po ogłoszeniu Akcji „Burza”, w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, Wiktor Grygiel ps. „Kiw” wraz z zaprzysiężonymi harcerzami Mościckiego Hufca ZHP – Szarych Szeregów – żołnierzami AK został wcielony jako starszy strzelec do 2 drużyny, 1 plutonu, 4 kompanii „Ewa” I batalionu „Barbara” 16pp AK. Z kompanią „Ewa” przeszedł cały szlak działań partyzanckich biorąc udział m.in. w akcji na pociąg pancerny pod Pławną oraz w boju w Jamnej.

Po zakończeniu II wojny światowej, w marcu 1945 roku podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zaliczono mu dwa pierwsze lata studiów wraz z pracowniami analizy jakościowej i ilościowej, uwzględniając jego poziom wiedzy wyniesiony z konspiracyjnego nauczania w Laboratorium Badawczym Zakładów Azotowych. Studia ukończył w 1947 roku z tytułem magistra chemii. Powrócił do pracy w Laboratorium Badawczym PFZA na stanowisko inżyniera badacza. Od 1952 roku równolegle z pracą zawodową prowadził wykłady z chemii i technologii chemicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Wydziału Chemicznego w Technikum Chemicznym w Mościcach. Ciągle podnosił swoje kwalifikacje i zdobywał doświadczenia zawodowe przechodząc kolejne szczeble rozwoju m.in. jako Główny Technolog. W 1954 roku został przeniesiony służbowo do Zakładów Azotowych w Kędzierzynie na stanowisko Głównego Technologa Produkcji. Po trzech latach powrócił do Mościc, gdzie organizował budowę Wytwórni Kaprolaktamu Zakładów Azotowych. Następnie od 1960 roku, pracował w Biurze Projektowym na stanowisku Generalnego Projektanta z zadaniem opracowania projektu rozbudowy Zakładów Azotowych, tzw. „Tarnowa II”. Od 1962 roku pełnił funkcję Dyrektora Inwestycji do realizacji tego programu. Po 1966 roku został Kierownikiem Biura Projektów ZA w Tarnowie. Z przemysłem chemicznym związał się na ponad 45 lat, przechodząc od stanowiska robotnika aż do stanowiska Dyrektora Inwestycji jednego z największych zakładów przemysłu chemicznego w Polsce.

Wiktor Grygiel był wielkim społecznikiem, aktywnym w wielu obszarach życia.
W 1963 r. został prezesem klubu sportowego „Unia” oraz  radnym Miejskiej Rady Narodowej. Funkcję radnego sprawował przez 24 lata. Był także szanowanym prezesem Koła ZBoWiD przy ZA w Tarnowie. To inicjator oraz realizator pomników i tablic upamiętniających harcerzy i pracowników ZA w Tarnowie poległych w walce z okupantem niemieckim. Należy tu wspomnieć:

  • mauzoleum na cmentarzu w Mościcach,
  • pomnik we wsi Biała k/Tarnowa,
  • tablica pamiątkowa poległych harcerzy w kościele w Mościcach,
  • tablica poległych pracowników ZA,
  • pomnik z tablicą dla uczczenia pamięci hm. W. Muchy.

Wiktor Grygiel był wielokrotnie odznaczany i honorowany za działalność niepodległościową  i kombatancką. Otrzymał też liczne dowody uznania działalności zawodowej i społecznej m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany w 1984r.

Szereg opracowań i wspomnień autorstwa W. Grygla, dotyczących czasów okupacji jak i okresu powojennego znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Tarnowie.

Zmarł 12 maja 2010 roku i został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu komunalnym w Tarnowie- Mościcach w pobliżu Mauzoleum Szarych Szeregów, gdzie spoczywają jego towarzysze broni z Batalionu „Barbara” AK, którym przygotowywał miejsce Ich wiecznego spoczynku.

Opr. Krzysztof Sikora na podstawie

materiałów otrzymanych od córki Wiktora

Grygla – Anny Grygiel.

Możesz również polubić…